หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เพนียด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.เพนียด
“ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”
 
 
พันธกิจ
 
    ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน
    ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค - อุปโภค และเพื่อการเกษตร
    ด้านพัฒนาสาธารณสุข เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชนการควบคุมและระวังโรคติดต่อ มีความรู้ความเข้าในการดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัว จากโรคต่างๆ
    ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
    ด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
    ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน พื้นที่การเกษตร สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย
  พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
  ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่
อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกรบริหารสาธารณสุขของหมู่บ้าน การป้องกัน และระงับโรคติดต่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่
  ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
  สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคุ้มครอง ดูแลที่สาธารณะ
เป้าหมาย
  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ การป้องกันไฟป่า การบริหารจัดการขยะ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย
  พัฒนาขีดความสามรถในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เพนียด
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-689-824

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10