หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวัน มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อพัฒนาและแก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจที่มีที่ชื่อเสียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด คือกลุ่มแกะสลักหินตำบลเพนียด สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หินแกะสลัก หินทรายเป็นเครื่องใช้ต่างๆหรือรูปแบบต่างๆ
การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา และเป็นภูเขาบางส่วนเหมาะสำหรับการเกษตร เช่น การปลูกข้าว พืชไร่และการเลี้ยงสัตว์
 
ภูมิอากาศ
   
ภูมิอากาศมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
  ฤดูฝนตั้งแต่มิถุนายน - ตุลาคม
  ฤดูหนาวตั้งแต่พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในเขตค่อนข้างแห้งแล้งมาก ในฤดูหนาวต่อฤดูร้อน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
  ประชาชนตำบลเพนียดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.92 และนับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.08
  วัดในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด มีจำนวน 6 แห่ง
    วัดราชบรรทม
    วัดหนองปล้อง
    วัดพุคารัตนาราม
    วัดสระสองตอน
    วัดนกเขาเปล้า
    วัดหนองสะแก
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
  งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด จัดในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี
  จัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระ ช่วงเดือนเมษายน
  ทำบุญกลางบ้าน บริเวณศาลเจ้าแก้ว บ้านเพนียด ช่วงเดือนมิถุนายน
  งานประเพณีตักบาตรเทโว ช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี
  งานประเพณีลอยกระทง จะใช้กระทงที่ทำจากกะลามะพร้าวในการลอยกระทง โดยจัดงานในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12
 
การศึกษาในตำบล
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด มีจำนวน
2 แห่ง ได้แก่
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า
  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด
มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
    โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
    โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
  สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เพนียด
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-689-824

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10